HTD - Effective IT solutions


Navigace


CSDRA (Continual Service for Data Recovery Availability)

Trvalé zajištění dostupnosti dat potřebných pro obnovu dat na bázi software IBM Tivoli Storage Manager.
(Integrovaná služba)

Máte jistotu, že z dat, která ukládáte v průběhu zálohování svých systémů vždy obnovíte své databáze a soubory?  

Odpověď na tuto otázku může být nepříjemným překvapením při lokálním či globálním výpadku nebo poškození výpočetního systému. Naše společnost se léta zabývá návrhy a implementací  systémů zálohování a obnovy dat na bázi produktu IBM Tivoli storage Manager (TSM). Jeho kořeny sahají hluboko do IT historie a jeho základ vychází z produktu ADSTAR Distributed Storage Manager (ADSM), který byl provozován na sálových počítačích typu main-frame. Do vínku tak dostal robustnost a efektivitu zálohovacích procesů, která byla celá léta rozvíjena až do dnešní podoby Tivoli Storage Manageru.


CSRDA-Řízení provozu při výstavbě IT řešení
          
        

Sebelepší produkt však bez pečlivé implementace a správného provozování nemusí být vždy postačující zárukou pro bezpečnost Vašich dat a možnosti jejich obnovy ze záloh či archivu. Jako logické pokračování konzultačních, projekčních a implementačních služeb se proto naše společnost rozhodla na základě dlouholetých zkušeností vyvinout vlastní metodiku a nadstavbu k návrhu a implementaci systému TSM - systém  CSRDA, který slouží k zajištění pohotovosti dat pro obnovu produkčních systémů. Celý systém zabezpečení provozu je složen z produktů pro podporu:
 - proaktivní kontroly systému,
 - systémové údržby,
 - zpracování servisních incidentů a změnových řízení,
 - vyhodnocování provozních údajů a úpravy provozního modelu,
 - konsolidace podkladů pro rozvoj a optimalizaci sytému.

     
   CSRDA-Schéma služby


Celá navržená metodika má tu výhodu, že je možné ji podle potřeb klienta realizovat i po částech, resp. využít jen vybraných reportů, skriptů, on-line dokumentace apod.

Podpora proaktivní kontroly systémů.

Tento modul zahrnuje vždy dokumentační část (popisy kontrol, jejich harmonogram, správu systému dokumentace) a výkon resp. podporu vlastní kontroly kondice systémů a konzistence uložených záloh a archivů. Klient s touto službou získává know-how pro tvorbu a údržbu úplné on-line dokumentace svojí infrastruktury zálohování, kontrolní reporty a doporučení prahových hodnot hlídaných veličin. Kromě doporučení na používání nástrojů pro sledování provozních údajů TSM získává klient v rámci tohoto produktu sadu skriptů, které obsahují řadu agregovaných provozních údajů a tím zkracují náročnost vlastních kontrol systému.


Podpora systémové údržby

V části systémové údržby dostává klient k dispozici znalostní databázi a možnost konzultace pro systémovou údržbu a to buď formou podpory na vyžádání nebo vytvořením individuálních plánů údržby. Nedílnou součástí je ověřování funkčnosti systému a obnovitelnosti uložených dat vč. simulovaných Disaster Recovery situací a hodnocení kvality a rychlosti obnovy dat. Součástí systémové údržby je optimalizace chodu serverů a infrastruktury zálohování, zejména rychlé dostupnosti infrastruktury systému zálohování při situaci globální katastrofy tj. např. celkového výpadku datového centra.


Podpora zpracování servisních incidentů a změnových řízení.

Efektivní zpracování poruchových stavů v systémech pro zálohování a archivaci dat vyžaduje značnou zkušenost, aby nedošlo k narušení konzistence uložených dat. S obdobnou pečlivostí je potřebné provádět zásahy a úpravy do systémů zálohování a archivace. Klient dostává k dispozici námi vyvinutý systém dokumentace, reportů a provozních deníků, který umožňuje snadné dohledání problematické změny nebo aktivity.

Podpora vyhodnocování provozních údajů a úpravy provozního modelu.

Údaje získávané a dokumentované v předchozích částech umožňují kvalitnější vyhodnocování služby, jednoduché získání přehledu o provozních stavech a umožňují přímou vazbu na analýzu rizik. Vzhledem k tomu, že reportované údaje obsahují i informace jak o řešených problémech, tak o průběžných prověrkách a testech systému (dle schválených plánů a harmonogramů) zvyšuje se tím spolehlivost a připravenost celého systému obnovit v kritické situaci uživatelská data. V průběhu vyhodnocování provozu dochází i k úpravám provozního modelu nikoliv na bázi intuice, ale na základě relevantních provozních veličin.

             
              


Podpora konsolidace podkladů pro rozvoj a optimalizaci sytému.

K dispozici je řada pomůcek pro kvantifikaci monitorovaných údajů a prahových hodnot. Nemůže tak dojít např. k nenadálé saturaci uložišť pro zálohovaná data. To může být mnohdy klíčové pro správné rozhodování o typu technologie, která má být obnovena. Cenná jsou tato agregovaná data zejména v případě, kdy dochází nikoliv pouze ke kvantitativní změně v infrastruktuře, ale i kvalitativním změnám v rámci technologického pokroku.


Kontakt HTD

HTD, spol. s r. o.,
Pacajevova 24, 149 00, Praha 4
tel.: +420 267 913 157, fax: +420 267 913 162


copyright© 2009 HTD All Right Reserved